حمل و نقل و خدمات فورواردینگ بین المللی

شرکت حمل و نقل BestWay  از طریق ارتباط با شبکه ای از شرکت های فورواردر، کریر و فعالین حمل و نقل بین المللی، امکان ارائه طیف گسترده ای از خدمات حمل و نقل بین المللی را داراست.   

حمل ونقل بین المللی کالا به معنی جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن و همچنین فعالیت فورواردی نیز به معنی عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از راه های زمینی هوایی دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده می باشد.

شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس وظایف و مسئولیتهای تخصصی که انجام می دهند با اسامی دیگری هم در ایران نامیده می شوند: شرکتهای کریر- شرکتهای فورواردر- شرکتهای کریر، فورواردر – شرکتهای نمایندگی خطوط کشتیرانی .

وظایف فورواردر:

صدور پروفرمای حمل

انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا

صدور بارنامه

جمع آوری ( برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

انبارداری بار ( برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

بسته بندی بار ( برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

بیمه باربری (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)

انجام تشرفات گمرکی در مبدا و برحسب کار

انعقاد قرارداد با موسسات مختلف حمل کننده و اخذ راه نامه یا بارنامه دریایی، زمینی، هوایی

کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارایه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا برحسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل

تحویل کالا به گمرک مقصد (ایران) در حمل و نقل زمینی و امضا صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه

اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دست خوردگی و ترخیصیه از نماینده خط حمل دریایی و هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسئولیت ها

 انجام تسویه حساب با طرف های زیربط

 اعلام ورود کالا به صاحب کالا