حمل مواد غذایی

حمل ونقل مواد غذایی و فاسد شدنی از نکات خاصی برخوردار است. روش حمل و نقل مواد این چنینی با سایر محمولات متفاوت است. از جمله اینکه اینگونه محمولات باید با وسائل مناسب و در دمای مناسب خود حمل شوند. دمایی که از یک طرف باعث فساد محموله در جریان حمل نشود و از سوی دیگر موجبات یخ زدگی و زوال کیفیت آنها را بوجود نیاورد. در این مقوله فروشندگان و ارسال کنندگان محترم کالا بهتر است توجه داشته باشند که عدم رعایت ضوابط نه تنها می تواند موجب مصونیت حمل کننده شود، بلکه امکان استفاده از مزایای بیمه را برای آنها غیر ممکن می سازد.

وقتی با حمل مواد غذایی یا کالاهای فاسد شدنی سرو کار دارید، هر محموله مثال خوبی برای حمل به موقع می باشد. غالباً تکنیک های برنامه ریزی مراقبت درسفر و گاهی اوقات استفاده از تیم رانندگان برای حصول اطمینان از اینکه در عین حال که محموله به سمت مقصد درحرکت است، قوانین و مقررات مربوط به ساعات سرویس دهی رعایت می شود ضرورت دارد . حتی ممکن است مسیرهای حمل، مورد تجدید نظر قرارگیرند تا از تاخیر ناخواسته ناشی از وضعیت آب و هوائی جلوگیری شود.

Bestway با انتخاب بهترین گزینه های حمل مواد غذایی و برنامه ریزی و نظارت بر حسن حمل کالای غذایی بهترین راه برای حمل مواد غذایی را به شما ارائه می دهد.