حمل مواد ساختمانی

برای حمل مواد ساختمانی  وسيله نقليه بايد متناسب با باري كه قرار است حمل كند، انتخاب شود. اين وسيله بايد از ظرفيت مناسب حمل بار و نيز فضاي كافي براي جاسازي بار برخوردار باشد. وسيله نقليه نبايد بيشتر از ميزان باري كه در آيين‌نامه حمل بار در راه‌هاي كشور تعيين شده است بارگيری شود. طول، عرض و ارتفاع بار نيز نبايد از حد مجاز و قانوني آن تجاوز كند، زيرا احتمال برخورد آن با موانع سر راه در طول سفر وجود دارد.
زماني كه بايد چند بار مواد ساختمانی مختلف اعم از كوچك و بزرگ روي وسيله نقليه قرار گيرند، بايد بارهاي ضعيف و آسيب‌پذير را پشت يا روي بارهاي بزرگتر و مقاومتر قرار داد. هدف از اين كار جلوگيري از آسيب ديدن بارهاي كوچك به هنگام ترمز گرفتن و كاهش ناگهاني شتاب است. بار آن دسته از مصالح ساختمانی كه از لحاظ ساختاري، پتانسيل ايجاد خطر را دارند، بايد به گونه‌اي بارگيري شوند كه هنگام ترمزها يا انحراف وسيله نقليه براي راننده و ديگران خطري در پي نداشته باشند.
براي جلوگيري از واژگوني بارهاي بلند به هنگام ترمزهاي شديد، طول بار جهت حركت وسيله نقليه نبايد كمتر از ۸/۰ ارتفاع آن باشد. براي جلوگيري از بي ثباتي بار در حركت در قوس‌هاي افقي جاده، عرض بار نبايد کمتر از ۵/۰ ارتفاع آن باشد.

شرکت Bestway با رعایت کلیه اصول مربوط به حمل ساختمانی و با تامین انواع وسایل نقلیه مورد نیاز حمل مواد ساختمانی این خدمت را به کلیه سازندگان املاک ارائه می دهد.